GANGZ is a member of multiple groups in
Hà Nội (KiF, St319, ACE, …) được thành lập để giải quyết HIPFEST