Street Art show off

TẤT CẢ LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ

Văn hoá - Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội đặc trưng, chỉ xuất hiện và phát triển trong đời sống xã hội của con người, cho con người và vì con người

Văn hoá - Nghệ thuật, bao gồm toàn bộ những hoạt động sáng tạo của con người nhằm tạo ra một hiện thực thứ hai bên cạnh hiện thực đã có của thế giới tự nhiên của con người đang sống. Và như thế, Văn hoá - Nghệ thuật chính là sự phản ánh các khát vọng nhận thức, khám phá thế giới hiện thực khách quan không ngoài mục đích làm cho cái thế giới hiện thực ấy ngày càng đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn, cao cả hơn.

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều nét đặt trưng về văn hóa nghệ thuật đường phố, chủ yếu tập trung tại các con đường và khu phố thuộc địa danh nổi tiếng. Chính các nghệ thuật thuật và văn hóa đường phố ấy đã tạo nên một sự nổi bật của địa danh đó mà mỗi khi nhắc đến hầu hết tất cả mọi người đều có thể nhận biết. Nghệ thuật đường phố còn là nơi để hội tụ những tài năng thực thụ chưa được phát hiện và tạo điều kiện cho các nghệ sĩ có không gian địa điểm phô diễn và trước cộng đồng khán giả.