Wonder Sisters – Hipfest Showcase Hà Nội

Dołącz multiple đường giải đấu as well as giải đấu
quốc gia in Các Thể Loại individuals and đấu trường or
showcase.
3. Tóm tắt thành công của nhóm thành viên, xác định tên hoặc tên hiệu
Dancer
Thành viên nhóm trưởng:
_Vào cạnh Floor Killer 2012
_Vào giải quốc gia VUG 2013 _TOP
16 SYTYCD Vietnam 2014
_Vào tự do chiến Đà Lạt 2015
_Giám thăm vở nhạc kịch xiếc 2017
_Thành hội Việt Nam tham gia cuộc thi Arena Singapo 2017