Hipfest 2016 HN Cup iAN- Top 4 free style – quân nguyễn VS mg pop