MT pop (Vietnam) – Lo Shao Kang (Taiwan) | final – HIPFEST 2018

MT pop (Vietnam) – Lo Shao Kang (Taiwan) | final – HIPFEST 2018